کاسبان نژادپرستی

در روز جمعه گذشته افکار عمومی در [...]