تقویم تاریخ ۸ ژوئن

📜در روز ۸ ژوئن سال ۱۷۸۹؛ ۲۳۲ سال پیش در چنین روزی ، جیمز مدیسون از پدران بنیانگذار آمریکا ۱۲ اصلاحیه برای قانون اساسی آمریکا را که از آن با عنوان منشور حقوق ایالات متحده یاد می شود، به کنگره معرفی کرد. این متمم ها قدرت دولت فدرال را محدود و حقوق شهروندان را تضمین می کرد.این متمم ها با هدف حفاظت از آزادی های فردی ارائه شدند و جلوی خودکامگی دولت در اداره کشور را می گیرد.

📜در روز ۸ ژوئن سال ۱۹۴۹؛ ۷۲ سال پیش در چنین روزی، کتاب «۱۹۸۴» جورج اورول منتشر شد . این کتاب سیاسی ترین داستان در مقابله با دیکتاتورها را دارد و معمولا برای توصیف حکومت های خودکامه از دیالوگ های این کتاب استفاده می شود.

📜در روز ۸ ژوئن سال ۱۹۷۲؛ ۴۹ سال پیش در چنین روزی، صحنه فرار کودکان و به خصوص یک دختر ۹ ساله برهنه (https://www.charismanews.com/images/stories/2016/04/Napalm-Girl.JPG)از بمباران هوایی آمریکاییها در ویتنام به سوژه عکاس جنگ، نیک یوت تبدیل شد و این عکس را به عکسی نمادین در خصوص استفاده از بمب ناپالم در جنگ ویتنام و ویرانی های گسترده آن تبدیل ساخت. عکاس این اثر جایزه پولیتزر را در همان سال کسب کرد و این عکس تاهم اکنون نماد استفاده از سلاح های غیر مجاز در جنگ ها و خشونت بی رویه آمریکاییها در جنگ ویتنام است.

مرور تاریخ آمریکا و جهان هر روز در «جهان ما»